Hier gaan wij voor

De visie van Jeugdhulpregio Noord Veluwe.

Jeugdhulpregio Noord Veluwe is ervan overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdhulp nog steeds beter kan. Als opdrachtgever kunnen en willen we een stevige bijdrage leveren aan het verbeteren van de hulp aan jeugd en opvoeders. We werken continu aan kwaliteit, vakmanschap en professionalisering.

Wij geloven dat elk gezin uniek is. Dat er geen standaard oplossing is die voor iedereen werkt. Dus vinden we het belangrijk dat professionals, beleidsmakers en inkopers buiten de kaders denken. Dat zij steeds goed kijken naar de vraag van inwoners en zoeken naar passende antwoorden en oplossingen.

We maken afspraken met zorgaanbieders waar de inwoners van alle zeven gemeenten de vruchten van plukken. Omdat we eindverantwoordelijk zijn, kijken we hoe we hulpverlenende partijen het beste kunnen ondersteunen in het leveren van goede jeugdhulp. En hoe we zorgaanbieders kunnen uitdagen om over de grenzen van hun eigen organisatie heen te kijken en samen te werken rondom een gezin.

Resultaat? De best mogelijke zorg voor gezinnen in onze gemeenten, zo dicht mogelijk bij huis. We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat gezinnen zelf, of met hulp van hun netwerk, kunnen.

Onze doelen

Sneller toegang tot informatie en hulp

Informatie, advies en hulp moet makkelijk vindbaar en bereikbaar zijn voor alle gezinnen in onze gemeenten. Zodat ouders sneller en beter antwoord krijgen op kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien.

Gezinnen versterken

Gezinnen met complexe problematiek, die willen we versterken. Thuis, in de buurt, op school. We organiseren jeugdhulp dichtbij gezinnen. En gaan daarbij altijd uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van gezinnen.

Slimmer worden

We sluiten aan bij de ideeën over een lerend jeugdstelsel: door scholing, onderzoek en samenwerking bouwen we aan kennis over wat echt goed werkt. Sturen op het aanpassen van behandelmethodes, stoppen met dingen die niet werken en open staan voor vruchtbare initiatieven.

Beter betaalbaar

Iedereen weet dat de beschikbare budgetten voor jeugdhulp knellen. Daar zijn we open en eerlijk over. Richting elkaar en richting jeugdhulpaanbieders. Met elkaar organiseren we de ondersteuning voor de jeugd zo effectief en kwalitatief mogelijk, komen we tot betaalbare oplossingen en sluiten we glasheldere contracten af.

Regionale uitvoering Jeugdhulpregio Noord-Veluwe

In de Regionale uitvoering Jeugdhulpregio Noord Veluwe (pdf, 928kb) staat beschreven hoe we als gemeenten de jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen organiseren, de onderlinge afspraken en samenwerking tussen de gemeenten en de uitvoering van de opdrachtgevende rol naar netwerkpartners.

Programmaplan, activiteiten Jeugdhulpregio Noord-Veluwe 2023 - 2027 

In het programmaplan Jeugdhulpregio Noord-Veluwe 2023 - 2027 staat hoe wij als gemeenten, samen met Meerinzicht bedrijfsvoering en de toegangsteams, sturing geven aan de benodigde verandering binnen de jeugdhulp. De hervormingsagenda komt terug, de financiële en de inhoudelijke uitdagingen. En hoe wij dat vorm willen geven, wat dat mag kosten en hoe we dat monitoren.