Expertisepoule Toekomsttuin Noord Veluwe

De expertisepoule Toekomsttuin in Noord Veluwe helpt en denkt mee bij casuïstiek waarin onveiligheid of ontwikkelingsbedreiging een rol speelt.

In de jeugdhulpregio Noord Veluwe is een expertisepoule opgericht. Hierin bundelen professionals van lokale/wijkteams en Veilig Thuis, jeugdbescherming en de vrouwenopvang hun expertise. Om gezinnen waarin sprake is van een ontwikkelingsbedreiging of onveiligheid door geweld in afhankelijkheidsrelaties op basis van een gedegen analyse goed te kunnen helpen.

Wat houdt de expertisepoule in?

De poule met gebundelde expertise kan op verschillende momenten en manieren betrokken worden bij een gezin. Het gaat bijvoorbeeld om het meewerken aan een analyse gericht op alle leefgebieden van het gezin – financiën, wonen, zorg, gezin, en werk – met aandacht voor alle gezinsleden en hun onderlinge dynamiek. Hierbij wordt voortgebouwd op bestaande informatie, zoals de verklarende analyse. Ondersteuning is altijd vrijwillig. Daarnaast kunnen professionals uit de poule, met expertise variërend van verslavingszorg tot hechtingsproblematiek, samen met het gezin en de inbrenger doelen en prioriteiten stellen. De expertisepoule werkt samen met het sociaal netwerk en andere professionals. Het doel is juridische maatregelen te vermijden, verkorten of afbouwen.

In de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming zijn afspraken gemaakt over pilots om de veiligheid van kinderen en gezinnen te verbeteren, gericht op de brede doelgroep nul tot honderd jaar. Deze pilots worden toekomsttuinen genoemd. De expertisepoule in Noord Veluwe is een van deze toekomsttuinen, bedoeld als een lerende omgeving waarin wordt gewerkt aan een nieuwe geïntegreerde, gezinsgerichte aanpak. In lijn met het landelijke programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Hoe werkt de expertisepoule?

Zijn er zorgen over de veiligheid bij gezinnen? En staan zij open voor ondersteuning? Dan kan de betrokken professional uit het lokale team of vanuit een andere organisatie een beroep doen op de expertisepoule. De leden van deze poule zetten hun kennis in om vroegtijdig en effectief in te grijpen bij signalen van huiselijk geweld en andere ontwikkelingsbedreigingen. Daarnaast kan dit bij het afbouwen van juridische maatregelen of als de onveiligheid langdurig niet doorbroken kan worden.

Voor de betrokken gezinnen betekent dit:

  • Analyse: samen met het gezin worden problemen geanalyseerd en prioriteiten gesteld. Wat is er nodig op het vlak van zorg, werk, financiën, wonen, en gezin? Onze benadering is systemisch, met voortdurende aandacht voor de veiligheid van alle gezinsleden.
  • Samenwerking: we werken samen met het gezin, hun sociale netwerk en professionals uit verschillende disciplines.
  • Juridische gevolgen: we zoeken naar manieren om juridische maatregelen te minimaliseren, verkorten of zelfs helemaal te vermijden.
  • Regie: het gezin houdt zelf de regie. De professional die de casus heeft ingebracht, blijft het aanspreekpunt voor het gezin.

Als een gezin geen toestemming geeft voor betrokkenheid van de expertisepoule, kan alleen meegedacht worden over volledig geanonimiseerde casusinformatie.

Herma Regterschot, contactpersoon expertisepoule:

‘De kritiek op het jeugdstelsel is bekend: organisaties werken langs elkaar heen, doen dubbel werk of dragen te veel over. Daarnaast weten we uit onderzoek dat goed zicht op alle leden van het systeem helpt om de situatie beter te begrijpen en patronen van onveiligheid te herkennen en te doorbreken. De expertisepoule biedt de mogelijkheid om gebundelde expertise toe te voegen, bijvoorbeeld al vanaf het begin zodat er gelijk breed gekeken kan worden. Hierbij vullen de betrokkenen elkaar aan. Het kan bijvoorbeeld gaan om kennis over geweldsignalen of het in contact komen met mensen die aangeven geen hulp te willen. Hierdoor hopen we beter zicht te krijgen op wat er speelt en wat er nodig is om patronen van onveiligheid te doorbreken’.

Casus aanmelden

Voor een oriënterend gesprek over een mogelijke casus, neem contact op met Herma Regterschot via: h_regterschot@outlook.com