Keuzehulp zorgproducten

Vanaf 1 april 2022 werkt de jeugdhulpregio met een nieuw productenboek. Het productenboek kunnen toegangsmedewerkers gebruiken om, na de verklarende analyse, met jeugdigen en opvoeders te bepalen welk zorgproduct het best aansluit bij de hulpvraag. Ook de beslisboom kan hiervoor gebruikt worden.

Algemene producteisen

In het volledige productenboek (pdf, 2mb) staan alle eisen die we aan de jeugdhulpproducten en de aanbieders stellen. In dit document nemen we alleen de eisen op die nodig zijn voor het bepalen welke hulp het best past.

  • Jeugdigen en opvoeders voeren zelf de regie op het hulptraject, waar nodig ondersteunt de toegang hen daarbij.
  • Voor het bepalen van de hulpvraag maken alle professionals, dus ook de toegang, gebruik van de verklarende analyse.
  • De basis voor de hulpvraag komen vast te liggen in een plan (familiegroepsplan, toekomstplan of perspectiefplan) waarvan jeugdige en opvoeders eigenaar zijn.
  • De maximale omvang en duur bij de zorgproducten zijn leidend, alleen als het echt noodzakelijk is mag de lokale toegang toestemming geven voor uitbreiding van ureninzet.
  • Toegang en zorgaanbieders werken systeemgericht; andere belangrijke personen in hun omgeving van de jeugdige en opvoeders betrekken zij bij het plannen en uitvoeren.
  • Alle betrokken professionals houden zich aan de eisen voor evaluatie en verlengingen van zorg zoals beschreven per zorgproduct.

Verwijzers

In principe kunnen alle wettelijke verwijzers, lokale toegang, Gecertificeerde Instelling, huisarts of medisch specialist een indicatie voor een bepaalde vorm van zorg afgeven.

Beslisboom

Aan de hand van de beslisboom (pdf, 1,24mb) formuleert de toegang, met jeugdige en opvoeders, de hulpvraag, uit welk segment de hulp het best passend is en welk product het best aansluit bij de hulpvraag van jeugdige en opvoeders. Hiervoor gebruiken we de verklarende analyse en is de hulpvraag leidend. De jeugdige en opvoeder(s) hebben een hulpvraag: De toegang voert vraag verkennend gesprek met jeugdige en opvoeders.

Documenten