Meest voorkomende vragen over inkooptraject jeugdhulp

Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden over het inkooptraject van jeugdhulp in onze regio.

Voor inwoners

Wat verandert er voor mij door deze nieuwe aanbesteding?

Krijgt uw kind momenteel hulp van een jeugdhulpaanbieder? Dan verandert er niets. Volgt uw kind een traject bij een huidige aanbieder, dan mag uw kind dit traject afmaken tot de afgesproken datum in de beschikking. Ook als deze aanbieder geen nieuw contract vanaf 1 april 2022 heeft gekregen.

De gemeenten in de regio zorgen ervoor dat er voldoende aanbieders zijn zodat we alle nieuwe jeugdhulpvragen kunnen oppakken vanaf 1 april 2022. De toegangsmedewerkers van de gemeente of het CJG weten welke aanbieders vanaf 1 april zorg bieden. Zij kunnen u adviseren of ondersteunen bij het zoeken naar een passende aanbieder.

Mijn aanbieder krijgt geen contract. Betekent dit dat ik van aanbieder moet wisselen?

Volgt uw kind nu een traject bij een aanbieder met een contract, dan mag uw kind dit traject afmaken tot de afgesproken datum in de beschikking.

Als er na 1 april 2022 een verlenging nodig is, dan kijkt het CJG/lokale toegang tot jeugdhulp met u of het traject bij de huidige of een andere aanbieder moet plaatsvinden.

Ik krijg ondersteuning van het CJG/lokale toegang jeugdhulp. Verandert dit ook?

Nee. Als de zorgvraag voor uw kind niet verandert, dan blijft het CJG/lokale tot toegang de hulp bieden.

Ik kan na 1 april 2022 bij mijn huidige aanbieder blijven omdat de beschikking doorloopt. Maar mijn aanbieder krijgt geen nieuw contract. Betekent dit dan dat de kwaliteit van mijn aanbieder niet voldoende is?

Nee, de basiskwaliteit van alle huidige gecontracteerde aanbieders is voldoende. Daarvoor zijn landelijke regels en richtlijnen die wij in de regio nu ook aanhouden.

Ik heb een verwijzing van de huisarts. Kan ik dan bij een aanbieder terecht die vanaf 1 april 2022 geen contract meer heeft?

De huisarts kan niet verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder waarmee de regio geen contract heeft afgesloten.

De regio is verantwoordelijk voor het inkopen van passende hulp voor iedere soort jeugdhulp. De toegangsmedewerkers van de gemeente of het CJG kunnen u adviseren of ondersteunen bij het zoeken van een passende zorgaanbieder.

Waarom kan mijn aanbieder geen nieuw contract krijgen?

Als een aanbieder geen nieuwe overeenkomst vanaf 1 april 2022 krijgt dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Omdat de aanbieder niet heeft meegedaan aan de aanbesteding, omdat de inschrijving van de aanbieder niet aan de voorwaarden voldeed of omdat de kwaliteit van de inschrijving minder goed was dan die van andere aanbieders.

Ik heb toch recht op jeugdhulp? Moet de gemeente dan niet ervoor zorgen dat mijn aanbieder zorg kan blijven leveren?

De gemeente moet ervoor zorgen dat elke inwoner die jeugdhulp nodig heeft passende zorg krijgt. Welke aanbieders deze jeugdhulp mogen leveren mag de gemeente zelf bepalen. Met een aanbestedingstraject hebben de regiogemeenten vastgesteld welke aanbieders dat zijn vanaf 1 april 2022.

De gemeenten zorgen ervoor dat er genoeg aanbieders zijn zodat er voor wie dat nodig heeft passende jeugdhulp beschikbaar is.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat ik straks niet naar een andere plaats moet om goede jeugdhulp te krijgen?

De gemeente wil dat de jeugdhulp zo dichtbij huis wordt gegeven. Alle aanbieders die een contract hebben gekregen, hebben gezegd hiervoor te zorgen. Hierover zijn afspraken met de gemeente gemaakt. De gemeenten voeren gesprekken met aanbieders waarbij ze vragen of dit ook gebeurt. Als u daar zelf vragen over hebt dan kunt u terecht bij de toegangsmedewerkers van uw gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente.

Bij zeer specialistische zorg is het vaak niet mogelijk om heel dichtbij een aanbieder te vinden. Dan kijken we eerst of er aanbod binnen de regio Noord Veluwe beschikbaar is. Het kan ook noodzakelijk zijn om buiten de regio te kijken. We zoeken altijd naar de best passende hulp. 

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over de jeugdhulp?

Als u nu al contacten hebt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of de lokale toegang, kunt u daar uw vragen stellen. Heeft u geen contactpersoon? Dan kunt u via het algemene telefoonnummer of mailadres van de lokale toegang of het CJG in uw gemeente contact opnemen. Op deze website vindt u onder het kopje ‘contact’ de contactgegevens van de lokale toegang jeugdhulp/CJG in uw gemeente.

Voor toegang/aanbieders

Waarom wordt er alleen uitgegaan van het plan van aanpak dat zorgaanbieders ingediend hebben en niet van ervaringen uit de praktijk? Er vallen nu goede zorgaanbieders af waar we erg tevreden over zijn. 

Ervaringen uit het verleden zijn vaak subjectief en sluiten nieuwe toetreders uit van de contractering. Om deze redenen mogen, vanuit de aanbestedingswet, persoonlijke ervaringen niet meegenomen worden in de beoordeling. Wel hebben we in de beoordeling gevraagd aan aanbieders om de uitgangspunten zoveel mogelijk te onderbouwen met praktijkvoorbeelden om de aansluiting met de praktijk te borgen.

Een zorgaanbieder met woonvormen zoals gezinshuizen/pleegzorg valt af. Moeten de kinderen/jeugdigen dan verhuizen?

Verplaatsing van kinderen/jeugdigen willen we zoveel mogelijk voorkomen. We stemmen af met de betrokken aanbieder en lokale toegang/CJG hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen/jeugdigen op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Ook hier geldt dat de zorg op basis van de lopende beschikking bij de huidige aanbieder zo lang mogelijk doorloopt.   

De beschikking van het kind/jeugdige loopt door na 1 april 2022, maar de zorgaanbieder heeft dan geen contract meer. Kan de zorg doorlopen?

Ja, bestaande trajecten mogen worden uitgediend tot de beschikking afloopt.

De beschikking van het kind/jeugdige loopt af voor 1 april 2022, maar er is verlenging/vervolgzorg nodig en de zorgaanbieder heeft geen contract meer. Wat nu?

Beschikkingen voor 1 april kunnen afgegeven worden aan aanbieders die op dat moment een contract hebben. Het CJG/lokale toegang adviseert over de best passende zorg en doet suggesties voor een aanbieder. 

Hoe weten de gemeenten zeker dat er een dekkend aanbod is van zo dichtbij thuis mogelijke jeugdhulp? Moeten de kinderen/jeugdigen nu verder reizen in de regio door het beperkte aanbod van zorgaanbieders?

Het dekkend aanbod is beoordeeld op de beschikbare capaciteit die door alle aanbieders is opgegeven bij de inschrijving. De gemeenten willen dat de jeugdhulp zo dichtbij huis wordt gegeven. Alle aanbieders die een contract hebben gekregen, hebben gezegd hiervoor zo goed mogelijk te zorgen.

Wanneer de zorg overgedragen moet worden naar een andere zorgaanbieder, hoe wordt dit goed geborgd?

De lokale toegang/CJG bekijkt samen met jeugdige en opvoeders wat passende alternatieven voor de inwoner zijn zodat hij/zij een goede keus kan maken voor jeugdhulp in de toekomst. Vanuit de lokale toegang wordt nauw afgestemd met alle betrokkenen om een goede overdracht te borgen.

In de aanbesteding ben ik als jeugdhulpaanbieder afgevallen. Ik zou wel graag jeugdhulp willen blijven bieden. Welke mogelijkheden zijn er nog voor mij?

U kunt zich aansluiten bij een andere aanbieder die wel gecontracteerd is vanaf 1 april 2022, in de vorm van onderaannemerschap. Hiervoor kunt u contact opnemen met Meerinzicht.

In de aanbesteding heb ik als aanbieder mijn capaciteit opgegeven. Ben ik gehouden aan die capaciteit? Wat als ik toch meer kan doen dan ik opgegeven heb?

De opgegeven capaciteit dient als richtlijn voor de gemeenten, op jaarbasis. U heeft een inspanningsverplichting om die capaciteit ook daadwerkelijk in te kunnen zetten, wanneer er behoefte aan is. Een hogere capaciteit inzetten mag altijd, daar hoeft u verder niets voor te doen.

Voor media

Hoe zorgt de regio voor continuïteit van jeugdzorg nu een aantal aanbieders geen contract krijgt?

Wij zorgen voor continuïteit doordat jeugdigen de al lopende hulptrajecten mogen afronden bij de aanbieder waar ze nu in zorg zijn. Daarmee zorgen wij ervoor dat er geen onnodige verplaatsingen van jeugdigen plaatsvinden. Daarnaast zijn alle benodigde vormen van jeugdhulp ook vanaf 1 april 2022 gecontracteerd.

Op welke manier investeert de regio in goede jeugdhulp?

Bij de inkoop stond kwaliteit van zorg centraal, die vertaalden we naar eisen bij de procedure. Deze eisen blijven een punt van aandacht in de gesprekken tussen alle betrokkenen de komende jaren.

Wat heeft de regio gedaan met de landelijke zorgen rondom jeugdhulp?

a. Is er aandacht geweest voor de lange wachtlijsten?

Met de gecontracteerde aanbieders hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wachtlijstbeheer afgesproken. We werken de komende jaren gezamenlijk aan het beperken en terugdringen van de wachtlijsten en wachttijden.

b. Is er aandacht geweest voor de complexe zorg? Hoe gaat de regio hiermee om?

We maakten de afspraak dat we met de zorgaanbieders als partner samen gaan werken aan passende zorg voor de jeugd en opvoeders die dit het hardst nodig hebben.